Informacje o książce

Rok wydania

2018

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska-Markowicz

ISBN

978-83-021-7441-4

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń

Popularne zadania

Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia. A. Podkreśl nazwy państw, które w czasie II wojny światowej były sojusznikami Niemiec. B. Zaznacz na mapie najważniejsze bitwy i operacje wojskowe II wojny światowej w latach 1942-1944. Wpisz w kratki odpowiednie cyfry. 1. bitwa pod Monte Cassino 2. bitwa pod Stalingradem 3. bitwa na Łuku Kurskim 4. lądowanie wojsk alianckich w Normandii 5. bitwa pod El-Alamein

Zadanie Ćwiczenie 4. Strona 13

Wśród podanych państw wskaż te, które podzieliły się w wyniku przemian zachodzących w Europie pod koniec XX w. A. NRD. B. Jugosławia. C. Rumunia. D. Związek Sowiecki. E. Węgry. F. Czechosłowacja.

Zadanie Ćwiczenie 4. Strona 93

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie. Wskaż poprawne dokończenia zdań. 1. W tekście zostały opisane postanowieniaA. okrągłego stołu. B. wynikające z zapisów Konstytucji RP z 1997 r. C. traktatu akcesyjnego do UE. 2. W wyborach do sejmuA. większość mandatów została zagwarantowana dla działaczy Solidarności. B. 35% mandatów oddawano do wolnych wyborów. C. 60% mandatów mieli otrzymać działacze partii współpracujących z PZPR.

Zadanie Ćwiczenie 3. Strona 93

Wśród wymienionych wydarzeń wskaż to, które było chronologicznie pierwsze, oraz to, które było ostatnie. Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednim wydarzeniom. I. Wydarzenie chronologicznie pierwszeII. Wydarzenie chronologicznie ostatnieA. Uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP. B. Wstąpienie Polski do NATO. C. Objęcie władzy w ZSRS przez Michaiła Gorbaczowa. D. Obrady okrągłego stołu w Polsce. E. Otwarcie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Zadanie Ćwiczenie 2. Strona 93

Historia 8

Rozwiązania zadań