Informacje o książce

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

OE Pazdro

Autorzy

Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta

ISBN

978-83-759-4106-7

Rodzaj książki

Zbiór zadań

Wybierz numer zadania

Wybierz stronę

Strona 21

Popularne zadania

Dwie próbki różnych gleby o takiej samej masie wytrząsano z 1 dm3 wody destylowanej. Powstałą zawiesinę odsączono, a przesącz zmiareczkowano 0,01-molowym roztworem NaOH w obecności fenoloftaleiny. Do pierwszej próbki zużyto 8 cm3 roztworu NaOH, natomiast do drugiej – 81 cm3. Wyznacz pH obu badanych gleb.

Zadanie Ćwiczenie 20.4. Strona 341

Żeby sprawdzić właściwości sorpcyjne dwóch rodzajów gleb – próchnicy i kaolinitu, przeprowadzono tzw. próbę Koppena, polegająca na oznaczeniu adsorbowanych przez glebę tzw. kationów zasadowych (Ca2+, Mg2+ i in.). W tym celu 10 g każdej z nich zalano 200 cm3 0,1-molowego HCl i wytrząsano. Po oddzieleniu osadu, pozostały w ekstrakcie kwas zmiareczkowano 0,1-molowym NaOH w obecności fenoloftaleiny. W przypadku kaolinitu zużyto 189 cm3 roztworu NaOH, a w przypadku próchnicy – 38 cm3 roztworu NaOH. Oblicz sumę wymiennych kationów zasadowych w milimolach/100 g gleby.

Zadanie Ćwiczenie 20.3. Strona 341

Przeciętna polska rodzina zużywa rocznie 20 kg proszku do prania. Proszek taki zawiera przeciętnie 5% ortofosforanów (V). Ile fosforanów (V) w tym czasie trafia ze ściekami do rzek i jezior?

Zadanie Ćwiczenie 20.2. Strona 341

Symbol „stokrotki” obecny na opakowaniu produktu chemii gospodarczej oznacza, że jest on bezpieczny dla środowiska. W jaki sposób można potwierdzić, że dany produkt, np. proszek do prania, nie zawiera ortofosforanów (V), które są szkodliwe dla środowiska? Zapisz odpowiednie równanie reakcji.

Zadanie Ćwiczenie 20.1. Strona 341

Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników. Zakres rozszerzony

Rozwiązania zadań