Informacje o książce

Rok wydania

2019

Wydawnictwo

WSiP

Autorzy

Kamil Godoń, Beata Tarnowska, Ewa Wojtyra, Rozalia Słodczyk, Agnieszka Przystańska

ISBN

978-83-021-8154-2

Rodzaj książki

Zeszyt ćwiczeń

Popularne zadania

Pytania do gry:1. Jakiej części szkieletu nie mają bezkręgowce?2. Jaki tryb życia prowadzi stułbia?3. Żyje w Bałtyku, zazwyczaj jest widywana w postaci meduzy. Jaki to parzydełkowiec?4. Jaka część ciała parzydełkowców służy do obezwładniania ofiar?Jaka część ciała parzydełkowców służy do obezwładniania ofiar?5. U niektórych gatunków osiadłych parzydełkowców poszczególne osobniki nie występują pojedynczo, lecz są ze sobą połączone. Jak się nazywa taka forma występowania?6. Jak się nazywa sposób rozmnażania bezpłciowego, podczas którego młody polip wyrasta z bocznej ściany ciała polipa rodzicielskiego?7. Podaj przykład wolno żyjącego płazińca.8. Jest bardzo długi, członowany, żyje w jelicie zarażonego człowieka. Jaki to bezkręgowiec?9. Jak nazywa się larwa tasiemca obecna w zakażonym mięsie?10. Czym żywi się pijawka lekarska?11. Jaki narząd wymiany gazowej służy rybom do oddychania w środowisku wodnym?12. Jak nazywa się duży ślimak bez zewnętrznej muszli, żyjący w środowisku lądowym np. w polskich górach?13. Jak nazywa się fałd ciała na worku trzewiowym mięczaków, który wytwarza muszlę?14. Które mięczaki mają nogę przekształconą w osiem ramion z przyssawkami?15. Jak nazywają się zwierzęta, które mają członowane ciało osłonięte pancerzem oraz członowane odnóża połączone stawami?16. Z jakiej substancji zbudowany jest pancerz owadów?17. Co znajduje się na głowie owada oprócz oczu i aparatu gębowego?18. Jak nazywają się trzy części ciała owada?19. Jaki narząd służy do wymiany gazowej u owadów?20. Jakie stadium występuje po stadium larwy w przeobrażeniu zupełnym owadów?21. Jak nazywa się roztocze, które odżywia się krwią ssaków i może roznosić choroby?22. Podaj jeden przykład organizmu należącego do skorupiaków.23. Jak nazywa się narząd wymiany gazowej u raka?24. Jak nazywają się drobne, elastyczne płytki pokrywające ciało większości ryb?25. Jak nazywa się pęcherz wewnątrz ciała ryb, który pomaga im unosić się w wodzie?26. Po której stronie ciała znajduje się serce u ryb?27. Jak się nazywają ryby które nie mają pokryw skrzelowych, a ich szkielet jest zbudowany z tkanki chrzęstnej?28. Jak nazywają się zwierzęta (np. ryby, płazy, gady) u których temperatura ciała zależy od temperatury otoczenia?29. Podaj przykład bezogonowego płaza występującego w Polsce?30. Jak nazywa się larwa płazów?31. Jak nazywa się proces przekształcania płaza z formy larwalnej w postać dorosłą32. Podaj przykład jajożyworodnego gada występującego w Polsce.33. Jak nazywają się błony, które otaczają zarodki gadów, ptaków i ssaków a w konsekwencji stwarzają im właściwe środowisko rozwoju?34. Jak nazywa się struktura zawierająca skórzastą lub wapienną skorupę, wewnątrz której gady i ptaki przechodzą rozwój do momentu wyklucia?35. Jak nazywa się narząd który umożliwia ptakom wydajną wymianę gazową podczas lotu?36. Czym jest pokryte ciało ptaków?37. Podaj przykład ptaka (nieudomowionego), który jest nielotem.38. Podaj dwie cechy, które są charakterystyczne jedynie dla ssaków.39. Jaki rodzaj zębów ssaków służy do miażdżenia pokarmu?40. Za pomocą jakiego narządu płód większości ssaków pobiera substancje odżywcze z organizmu matki?

Zadanie Ćwiczenie Gra planszowa Strona 68

Uzupełnij zdania. Zaznacz litery przyporządkowane odpowiednim wyrażeniom.I. A/B/C umożliwia ssakom występowanie w każdej strefie klimatycznej.A. Stałocieplność B. Obecność błon płodowych C. ŻyworodnośćII. A/B/C/ to jedna z cech umożliwiająca przystosowanie ptaków do lotu.A. Stałocieplność B. Pneumatyzacja kości C. JajorodnośćIII.A/B/C jest przejawem przystosowania gadów do życia na lądzie.A. Jajorodność B. Wytwarzanie błon płodowych C. ZmiennocieplnośćIV. A/B/C świadczy o przystosowaniu ryb do życia w środowisku wodnym.A. Oddychanie skrzelami B. Jajorodność C. Zmiennocieplność

Zadanie Zadanie 11. Strona 67

Zaznacz poprawne dokończenie każdego z poniższych zdań.I. Larwa jest stadium występującym w rozwoju:A. jaszczurki. B. traszki.II. Owodnia powstaje w rozwoju zarodkowym:A. zaskrońca i wróbla. B. żaby i karpia.III. Gruczoły łojowe i potowe występują w skórze:A. ptaków. B. ssaków.IV. Do ssaków łożyskowych nie należą:A. kangur i dydelf. B. mysz i słoń.

Zadanie Zadanie 10 Strona 67

Na ilustracjach pokazano przykłady przedstawicieli kręgowców (bez zachowania skali wielkości). Rozpoznaj zwierzęta, a następnie przyporządkuj je do odpowiednich opisów. Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednie litery, którymi oznaczono zwierzęta. Każda litera może być użyta wielokrotnie, a zdanie może opisywać więcej niż jedno zwierzę.1.Należą do ssaków…………………………………2.Oddychają płucami………………………………….3.Są stałocieplne…………………………………………4.Są pokryte sierścią……………………………………5.Składają zapłodnione jaja…………………………6.Są pokryte piórami……………………………………7.Mają zredukowane kończyny……………………8.Do tej samej gromady należy pingwin……………………………9.Zachodzi u nich zapłodnienie zewnętrzne………………………

Zadanie Zadanie 9 Strona 66

Biologia 6

Rozwiązania zadań