Informacje o książce

Rok wydania

2017

Wydawnictwo

MAC

Autorzy

Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz

ISBN

978-83-810-8074-3

Rodzaj książki

Podręcznik

Popularne zadania

Oceń, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F, jeśli jest fałszywa. W zależności od cech środowiska przyrodniczego wyróżniamy np. krajobraz nadmorski, górski, rolniczy czy przemysłowy. Działania służące ochronie Ziemi to m. in. Oszczędzanie wody i energii, a także segregacja i ograniczanie ilości śmieci. Formy ochrony przyrody to parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, ochrona roślin i zwierząt. Antropogeniczne składniki krajobrazu to m. in. roślinność i ukształtowanie terenu. Smog to szczególna nazwa mgły, zupełnie niegroźnej. Muzeum to miejsce, w którym gromadzone są m. in. dzieła sztuki, książki, dokumenty, stroje, maszyny i narzędzia. Charakterystyczne dla krajobrazu przemysłowego są baseny termalne, kanały i bagna. Tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie elementy kultury, budujące tożsamość kulturową.

Zadanie Zadanie 5 Strona 111

Podaj, jakie formy ochrony przyrody przedstawiono na fotografiach, skorzystaj z mapy „Formy ochrony przyrody w Polsce” w podręczniku na s. 173. Następnie określ, w której części Polski znajduje się każdy z wymienionych obiektów. Góry stołowe ___________ Kępa Redłowska ___________ Niebieskie Źródła ___________

Zadanie Zadanie 4 Strona 111

Połącz części zdań tak, aby utworzyły logiczną całość. – W krajobrazie wiejskim – Nowoczesne zakłady przemysłowe – W krajobrazie miejskim – Wskutek negatywnego oddziaływania człowieka + nie zanieczyszczają otoczenia + występują obszary upraw, łąki, pastwiska, + wiele obszarów zostało zniszczonych + widać duże zmiany środowiska przyrodniczego = np. brak naturalnej roślinności, rzeki mają zmienione koryta. = i teraz wymagają one działań naprawczych. = często buduje się je z dala od miast. = niska, często rozproszona zabudowa.

Zadanie Zadanie 3 Strona 110

Przyporządkuj wymienionym cechom odpowiedni typ krajobrazu. Do tabeli wpisz litery A, B. Cechy – Krajobraz uprawa pszenicy i ziemniaków, domy mieszkalne – ________ wysokie góry, lasy, rzeki i bagna – ________ szerokie ulice, wysokie domy, fabryki, huty – _________ A – naturalny B – częściowo przekształcony przez człowieka

Zadanie Zadanie 2 Strona 110

Przyroda 4

Rozwiązania zadań